Masz pytanie? +48 508 238 259
Logo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.dobry-wymiar.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http//dobry-wymiar.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez firmę Tomasz Kłoda Dobry Wymiar adres korespondencyjny: 02-627 Warszawa, ul. Adama Naruszewicza działającą w ramach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 02-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.dobry-wymiar.pl e-mail – tomasz@dobry-wymiar.pl, telefon +48 508 238 259 adres korespondencyjny – ul. Adama Naruszewicza 27/309, 02-627 Warszawa.
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL www.dobry-wymiar.pl
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.dobry-wymiar.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
  1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi
   pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
  lub zawodowej.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
  od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 10. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet elementów wyposażenia wnętrz.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  3. aktywny adres poczty elektronicznej
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi
   pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga/wymaga rejestracji w Sklepie
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod linkiem / dostępnego po
  naciśnięciu przycisku –„ zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu
  listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres email
  3. Numer telefonu
  4. Nr PESEL lub NIP
  5. Dane adresowe do wysyłki
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz
  informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie
  wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia
  przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego
  zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem
  zapłaty”
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w
  podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta
  opcją.
 6. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez
  Klienta.

  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź
   rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep
   niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 9. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. przelew bankowy 100% wartość zamówienia w dniu złożenia zamówienia,
  2. przelew bankowy, zaliczka 50% wartość zamówienia, kolejne 50% wartości zamówienia płatność przelewem bankowym przed dostawą lub gotówką w dniu dostawy / odbioru
 10. Termin na wykonania pierwszej części płatności wynosi 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
 11. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia do realizacji.
 12. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 35 dni roboczych:
  1. od daty zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
  2. od zaksięgowania kwoty zaliczki należnej za produkt w przypadku wyboru płatności podzielonej na dwie części, pod warunkiem uregulowania pozostałej kwoty wartości zamówieni minimum 7 dni przed planowaną wysyłką.
 13. Przesyłki wysyłane są transportem własnym lub za pośrednictwem wybranych firm kurierskich. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 14. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 15. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 16. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 17. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 18. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 19. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny

  Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 20. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę
  kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną
  lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz
  sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo
   wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił
   zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres tomasz@dobry-wymiar.pl lub
  listem poleconym na adres ul. Tomasz Kłoda Dobry Wymiar ul. Adama Naruszewicza 27/309 02-627 Warszawa.
 4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na
  identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane
  kontaktowe.
 5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad
  fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o
  odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz
  wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona
  lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad
  lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na
  wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
  umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
  sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
  rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
  inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą
  pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak
  oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została
  reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo
  przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w
  rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w
  ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci
  równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta
  będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku
  niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w
  szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014
  r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania
   mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy
   ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane
   są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
   Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  4. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załączniki do Regulaminu

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 2. FORMULARZ ZWROTU TOWARU